سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا قویدلی ابرغان – کارشناس ارشد ترافیک
عبدالرضا ابراهیمی – معاون فنی شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران

چکیده:

خطویژه برگشتپذیر نوعی از خطویژه میباشد که عملکرد قابلبرگشتی داشته و برای حرکت ترافیکدر یکجهتدر ساعاتی از روز و برای حرکت یکطرفه در بخشی دیگر از روز تخصیصداده میشود و بصورتهای مختلف اجرا میگردد. این خطوط در اجرا میتوانند بصورت موانع ثابت، موانع متحرکو یا تلفیقی از اینها و نیز بصورتهمسو با جریان ترافیکو غیرهمسو با جریان ترافیک اجرا شوند و در ساعات اوج ترافیکدر جهت بهبود تراکم جریان ترافیکنقشمؤثری داشته باشند. در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مربوطه و مطالعات تطبیقی خطوط برگشتپذیر به توصیف اجمالی نحوه اجرای این خطوط و بطور خاصنوع تلفیقی با عملکرد غیرهمسو پرداخته شده است. درنهایت به منظور کاربردی کردن، امکانسنجی ایجاد خطویژه در بزرگراه مدرس صورت گرفته است که با توجه به آمارگیریهای انجام شده شامل مقاطع عرضی، حجم و تعداد سرنشین وسایلنقلیه، حملونقل عمومی و تحلیل آنها، نحوه ایجاد خطویژه برگشتپذیرتلفیقی با عملکرد غیر همسو در بزرگراه مدرسارائه شده است و ضمن ارائه مزایا و معایب طرح در این خصوصتصمیمگیری شده است.