سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرکمالی – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
اشرف نصیریان – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
علی نوروزی – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله تلاش با بررسی مدل های گوناگون آموزش الکترونیکی در کشورهای مختلف مدل مناسبی برای امکان سنجی آموزش الکترونیکی در آموزش دانش آموزان معلول ارائه دهد این تحقیق توصیفی بر اساس پیش نیازهای آموزش الکترونیکی با تعداد : ۲۱ کارشناس ، ۸۱ مدیر ، ۳۹۲ دبیر و ۵۶۵ دانش آموز در سال ۹۰-۸۹ به ترتیب با روش سرشماری کامل برای کارشناسان و روش تصادفی ساده برای سایر گروه ها نمونه گیری شد ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های محقق ساخته برای گروه های چهارگانه دبیران ، کارشناسان ، مدیران و دانش آموزان معلول مقاطع راهنمائی و دبیرستان ، شامل دو قسمت اطلاعات فردی و سوالات تحقیق (شامل مولفه های آمادگی تجربه ، آمادگی منابع انسانی ، آمادگی محیطی ، آمادگی مالی ، آمادگی زیر ساختی ، آمادگی محتوی و آمادگی فرهنگی) می باشد.که بر اساس مقیاس ۵ مرحله ایلیکرت انجام شده است.داده های حاصل از پرسش نامه به کمک نرم افزار اس .پی .اس . اس ۱۷ و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آمار استباطی تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد وضعیت موجود امکانات یادگیری الکترونیکی در اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان با توجه به میانگین محاسبه شده در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.قابل ذکر است که این تحقیق بر اساس پیش نایزهای آموز الکترونیکی انجام شده و قابلیت کاربرد در امکان سنجی آموزش الکترونیکی در سایر سازمان ها و مدارس را نیز دارا می باشد.