مقاله امکان سنجی کشت کلزا در شهرستان ایذه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی کشت کلزا در شهرستان ایذه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجی کلزا
مقاله وزن دهی
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میکانیکی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت و تعیین نواحی مستعد اکولوژیکی برای بسترسازی مناسب در برنامه ریزی منطقه ای و بویژه بخش کشاورزی امری حیاتی و مهم است. متکی بودن اقتصاد مردم نواحی روستایی بر کشاورزی، قابلیت کشاورزی منطقه مورد مطالعه، اقلیم مناسب و چند فصلی، خاک مطلوب، تنوع محیطی و تعیین و تفکیک پتانسیل ها و تنگناهای منطقه از لحاظ درصد تولید و بازدهی کشت کلزا، ضرورت تحقیق را بازگو می کند. هدف از انجام پژوهش این بوده که توان و پتانسیل کشاورزی شهرستان ایذه برای کشت کلزا با بررسی عوامل طبیعی و اقلیمی شناسایی و امکان سنجی شود و اثرگذاری هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار گیرد. ۱۲ لایه مورد استفاده عبارت اند از لایه های ارتفاع، شیب، فرسایش، زمین شناسی، خاک، کاربری اراضی، پوشش زمین، تیپ اقلیمی، متوسط دمای سالانه، متوسط بارش سالانه، حداکثر دمای سالانه، حداقل دمای سالانه. برای انجام این پژوهش از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شده که وزن دهی به معیارها مطابق نظر کارشناسان مربوطه و منابع موجود در درون و همچنین بین لایه ها انجام گرفت. سپس اراضی منطقه به پنچ طبقه تقسیم شد و نقشه پهنه بندی آن تهیه گردید. نتایج نشان داد که از ۳۷۷۹٫۳۹ کیلومتر مربع مساحت شهرستان ایذه، طبقه بسیار مناسب این نقشه ۵۶۵٫۱۵۹۹۷ کیلومتر مربع معادل ۱۴٫۹۵ درصد، طبقه دوم یعنی مناسب ۹۶۳٫۱۵۹۹۷ کیلومتر مربع برابر ۲۵٫۴۸ درصد مساحت منطقه می باشد یعنی بیش از ۴۰ درصد مساحت محدوده مورد مطالعه برای کشت کلزا دارای شرایط ایده آل و مساعدی هستند. پهنه های اکولوژیکی دیگر نقشه یعنی طبقه متوسط، ضعیف، نامناسب نیز به ترتیب ۲۲٫۴۹، ۲۰٫۳۴، ۱۶٫۰۲ درصد از مساحت شهرستان را دربر می گیرند. در نقشه نهایی پهنه مناسب با رنگ سبز در مرکز منطقه و پهنه نامناسب برای کشت کلزا با رنگ نارنجی در چهار چهت اصلی مشخص می باشند.