مقاله امکان سنجی کاربرد شاخص های ارزیابی آموزش عالی در حوزه ارزشیابی برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی، بر مبنای الگوی سیپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۰۰ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی کاربرد شاخص های ارزیابی آموزش عالی در حوزه ارزشیابی برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی، بر مبنای الگوی سیپ
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی
مقاله الگوی ارزشیابی سیپ
مقاله برنامه درسی
مقاله تحصیلات تکمیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: نصر احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، پژوهش گران بر مبنای الگوی سیپ، اقدام به انتخاب ۷۳ شاخص مهم ارزشیابی هیات نظارت و ارزیابی و بررسی وضعیت موجود و امکان کاربرد آن ها، در ارزشیابی از زمینه ها، درون دادها، فرآیندها و نتیجه های برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و شهرکرد، برای ارائه یک الگوی مناسب، نموده اند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری بخش کمی، شامل تمامی ۱۱۶۳۵ نفر هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دوره تحصیلات تکمیلی سه دانشگاه مذکور بوده که ۶۵۲ نفر آنان به عنوان نمونه انتخاب گردید. جامعه آماری بخش کیفی اعضای هیات علمی سه دانشگاه مذکور بوده که ۳۰ نفر به روش نمونه گیری هدف مند، انتخاب گردید. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه و مصاحبه، گردآوری شده اند. روایی ابزار توسط ۱۵ نفر از استادان دانشگاه اصفهان تایید گردید. ضریب آلفای کرانباخ شاخص های وضعیت موجود پرسش نامه ۰٫۹۶ و ممکن آن ۰٫۹۷ بوده و پایایی فرم مصاحبه از طریق متخصصان و روش سه سوسازی، بررسی گردید. طبق نتایج پژوهش، میانگین نمره نگرش افراد به وضعیت موجود شاخص های مربوط به ارزشیابی از تمامی مولفه های مورد بررسی (انتظارات، هدف ها، استادان، دانشجویان، امکانات، یاددهی-یادگیری، مدیریت و نظارت، محصولات، برون دادها و پیامدها)، در حد متوسط و کمتر از آن بوده (۳≥`Xو p<0.01)، اما میانگین نمره نگرش آنان به امکان استفاده از تمامی شاخص ها، در حد زیاد بوده است (۴<`Xو.(p<0.0001  بنابراین استفاده از تمامی آن ها در ارزشیابی از برنامه درسی، طبق الگوی ارائه شده، پیشنهاد می شود.