مقاله امکان سنجی پیاده سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۱۹ تا ۶۳۱ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی پیاده سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیرساخت ملی اطلاعات سلامت
مقاله شبکه ملی اطلاعات سلامت
مقاله فن آوری اطلاعات سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی گندزلو سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدم یکپارچگی اطلاعات موجب رویکرد بخش بهداشت به کاربری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات شده است. زیرساخت ملی اطلاعات سلامت، اطلاعات بالینی و بهداشتی را یکپارچه کرده و باعث کاهش خطاها، هزینه درمان و افزایش امنیت بیمار می شود. هدف از این مطالعه، امکان سنجی پیاده سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران از دیدگاه مدیران و متخصصین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در وزارت بهداشت و سایر سازمان های مرتبط با سلامت در سال ۱۳۸۸ بود.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- کاربردی و در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. پس از شناسایی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت، نظرسنجی انجام شد. حجم جامعه شامل مدیران و متخصصین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سازمان ها و حجم نمونه برابر با حجم جامعه بود. داده ها از طریق مصاحبه و به وسیله پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجدد (r=0.84) سنجیده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردید.
یافته ها: با وجود ارتباط وزارت بهداشت با سایر سازمان ها، تنها ۱۴٫۲۸ درصد سایر سازمان ها دارای سیستم اطلاعات به طور کامل مکانیزه و آماده شبکه سازی کامپیوتری با وزارت بهداشت بودند. مشکلات فرهنگی، اقتصادی و نامناسب بودن زیرساخت ها به میزان ۹۲٫۳۰ درصد و نبود استانداردها و مشکلات قانونی به میزان ۸۴٫۶۱ درصد مهم ترین موانع فراروی پیاده سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران است.
نتیجه گیری: به علت فقدان زیرساخت های لازم، پیاده سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران ممکن نیست. باید فرهنگ سازی، تدوین قوانین حریم شخصی و حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نظارت دولت بر زیرساخت ها انجام شود.