مقاله امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی گردشگری
مقاله توسعه روستایی
مقاله بخش تخت سلیمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطیعی لنگرودی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی انور
جناب آقای / سرکار خانم: رضائیه آزادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه گردشگری به عنوان یکی از پیشروترین فعالیت در حال رشد در اقتصاد سرزمین ها محسوب می شود. در میان اشکال مختلف گردشگری، یکی از جذاب ترین و شاید جدیدترین نوع آن، گردشگری روستایی است. متخصصان امر توسعه، گردشگری روستایی را به عنوان عنصری اساسی و یکی از راه های نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اقتصادی – اجتماعی، ایجاد رفاه و حفظ ویژگی های فرهنگ سنتی روستاها می دانند. هدف این پژوهش، امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب بوده و روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مستندات آماری و نقشه ای حاصل شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق گردشگران بخش تخت سلیمان می باشند که از مصاحبه و پرسش از مسوولان منطقه، تعداد گردشگران در سال ۱۳۹۰، برابر با ۹۱۶۲۲ نفر برآورد شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس روش نمونه گیری کوکران، تعداد ۳۸۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه مربوطه را تکمیل نمودند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تنوع جاذبه های گردشگری در بخش تخت سلیمان، نحوه برخورد مردم محلی در ارتباط با گردشگران، رابطه معناداری وجود دارد، اما بین امکانات موجود اقامتی، پذیرایی و ورزشی در بخش تخت سلیمان، رابطه معناداری وجود ندارد. با برنامه ریزی علمی و منطبق با توان های محیطی این روستاها، سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، معرفی هر چه بیشتر جاذبه های روستاهای منطقه در سطح محلی و ملی و بین المللی، استفاده از موقعیت این روستاها در نزدیکی به مجموعه آثار باستانی تخت سلیمان، بهبود تسهیلات و امکانات زیربنایی، اقامتگاهی و پذیرایی، می توان انتظار تحول در وضعیت این روستاها را از طریق رضایت و جذب بیشتر گردشگران فراهم آورد.