مقاله امکان سنجی بهبود اقلیم و خاک از طریق توسعه فضای سبز در یک منطقه خشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی بهبود اقلیم و خاک از طریق توسعه فضای سبز در یک منطقه خشک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اقلیم
مقاله ترسیب کربن
مقاله فضای سبز
مقاله فاضلاب شهری
مقاله کاج تهران
مقاله اقاقیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: طبری کوچکسرایی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساده ترین و اقتصادی ترین راهکار کاهش CO2 آتمسفری و تعدیل اقلیم، ترسیب کربن در زی توده گیاهی و خاک می باشد که از طریق ایجاد پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز ممکن می باشد. در تحقیق حاضر تاثیر جنگل کاری و حاصلخیزی خاک روی میزان ترسیب کربن خاک و درنتیجه بهبود اقلیم، در دو توده ۱۵ ساله سوزنی برگ کاج تهران  (Pinus eldarica Medw.)و پهن برگ اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) آبیاری شده با فاضلاب شهری و آب چاه و یک عرصه کنترل (فاقد جنگل کاری) در منطقه اقلیمی خشک شهرری بررسی شد.
برای این منظور قطعات نمونه ۳۰´۳۰ متر در هر توده مورد بررسی انتخاب گردید. در هر قطعه نمونه، نمونه های خاک از ۴ پروفیل حفر شده در عمق های ۱۵ – ۰، ۳۰ – ۱۵ و ۶۰ – ۳۰ سانتی متری برداشت و در آزمایشگاه درصد کربن آلی نمونه های خاک با روش سرد والکی – بلاک تعیین شد.
نتایج نشان داد که در هر توده، در سطح ۱% اختلاف معنی داری در میزان ذخیره کربن خاک دو تیمار آبیاری (فاضلاب شهری و آب چاه) وجود دارد. میزان ترسیب کربن خاک دو توده کاج تهران و اقاقیا تفاوت معنی داری نداشت، اما در هر یک، همواره بیش از منطقه کنترل (بدون جنگل کاری) بود. در هر دو توده، با افزایش کربن آلی خاک، پارامترهای رشد (قطر، ارتفاع و حجم) و بیوماس درختان به طور خطی افزایش یافتند
(p<0.01).
در مجموع، به لحاظ معدل بیوماس چوبی و ذخیره کربن درخت، می توان گفت که جنگل کاری کاج تهران در مقایسه با اقاقیا، نقش بیشتری در کاهش آلودگی هوا و درنتیجه تعدیل اقلیم دارد. همیشه سبز بودن کاج تهران می تواند از محسنات برجسته آن در تقلیل آلودگی هوا و بهبود شرایط اقلیمی قلمداد شود.