مقاله امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله یادگیری سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمرحور جمال
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری صدرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم پور اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت آذر رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش استان اردبیل می باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش استان اردبیل بوده که در سال ۹۱-۹۰ مشغول خدمت بودند، از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد ۲۴۰ نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصین، و پایابی ابزار نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۰ صدم به دست آمده است. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری مناسب (آزمون (T و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که استقرار مولفه های یادگیری سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی بالاتر از حد متوسط، مولفه سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش در حد متوسط، و مولفه های تکنولوژی اطلاعات و رهبری پایین تر از حد متوسط قرار دارند. از نتایج این تحقیق می توان در طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمان های آموزشی استفاده کرد.