مقاله امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت عملکرد
مقاله امکان سنجی اجرا
مقاله اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی ملک محمودی شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجش عملکرد، منابع و سرمایه های انسانی را توسعه و بهره وری در سازمان ها بهبود می بخشد. سازمان های آموزشی و دانشگاه ها برای بقا و تداوم خود در محیط رقابتی جدید، بایستی علم مدیریت و عملکرد خود را ارزیابی کرده و ارتقاء دهند. پژوهش حاضر با هدف کلی امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه (۱۳۶ نفر) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محققان دانشگاه شیراز بود که پایایی آن با آلفای کرونباخ ۷۶% مورد تایید قرار گرفت و سپس بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی، تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که قابلیت اجرای مدیریت عملکرد و ابعاد آن شامل ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی، ارزیابی عملکرد گروه ها، پشتیبانی عملکرد اعضای هیات علمی، پشتیبانی عملکرد گروه ها، مقایسه و رتبه بندی اعضای هیات علمی، مقایسه و رتبه بندی گروه ها و مدیریت گروه در دانشگاه در سطح قابل قبولی قرار دارند (۰٫۰۰۰۱=P). تعامل گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت تاثیر معناداری جزء در بعد پشتیبانی و بهبود عملکرد گروه بر حسب گروه آموزشی (۰٫۰۴=P) و بعد ارزیابی عملکرد گروه بر حسب مرتبه علمی (P=0.007) در دانشگاه نداشته است. نتیجه اینکه اعضای هیات علمی مدیریت عملکرد را در شرایط کنونی دانشگاه دارای قابلیت اجرا می دانند.