مقاله امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۳۴ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجی
مقاله برنامه درسی معنوی
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۸۱۳ نفر از دبیران زن دوره متوسطه (شاخه نظری) استان مازندران بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۱۷ نفر بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با a=%75 بر آورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که دانش و مهارت دبیران در مقوله های هنر و زیبایی شناختی، اخلاق و روح همچنین نگرش اخلاق در سطح بالاتر از متوسط، است. همچنین امکانات مدارس برای اجرای برنامه درسی معنوی، در سطح زیاد ارزیابی شد. همچنین نگرش هنر و زیبایی شناختی و نگرش روح در حد کمتر از متوسط است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین نمرات دانش، نگرش و مهارت دبیران و امکانات مدرسه در شهرهای مختلف تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین امکانات مدارس و نگرش و مهارت دبیران رابطه معنادار وجود دارد و بیشترین میزان رابطه بین امکانات مدارس و مهارت روح است، اما بین امکانات مدارس و دانش اخلاق و دانش روح رابطه معناداری مشاهده نشد.