سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شیر افروس – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عبدالمجید لیاقت – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
محمد منشوری – استادیار گروه آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ابراهیم پذیرا – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه توانایی گیاهان آبزی به عنوان ابزاری سازگار با محیط زیست جهت تصفیه فاضلابهای شهری صنعتی و کشاورزی در جهان توجه زیادی را به خود جلب نموده است دراین تحقیق امکان جذب فلزسنگین آرسنیک و تصفیه پساب صنعتی آلوده به این فلز توسط چهارگونه گیاه ابزی Alisma plantgo، Scirpus bulrush، Typha latifolia، Phragmites australis مورد مطالعه قرارگرفته است به همین منظور ابتدا از طریق ازمایشات گلدانی و آلوده کردن محیط کشت در سه سطح مختلف آرسنیک و درسه تکرار در دوره زمانی ۶۰ روزه در قالب طرحی کاملاتصادفی دو گونه گیاهی Scirpus، Phragmites sp sp با میزان جذب به ترتیب ۱۱۹/۵۵ و ۶۵/۲۵ میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک د رانتهای دوره رشد گیاهان بالاترین انباشت آرسنیک را در اندامهای زیرزمینی نشان دادند میزان انباشت در اندامهای زیرزمینی نیز اختلاف معنی داری را با میزان انباشت در اندامهای هوایی نشان داد