مقاله امکان جایگزینی پودر خون بجای پودر ماهی در جیره غذایی ازون برون (Acipenser stellatus) در مرحله انگشت قد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: امکان جایگزینی پودر خون بجای پودر ماهی در جیره غذایی ازون برون (Acipenser stellatus) در مرحله انگشت قد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازون برون
مقاله پودر ماهی
مقاله پودر خون
مقاله جایگزینی
مقاله رشد
مقاله ترکیب لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحسنی میرحامد
جناب آقای / سرکار خانم: پیکران مانا نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی ساداتی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر خون به جای پودر ماهی در جیره غذایی ازون برون در مرحله انگشت قد بر شاخص های رشد و ترکیب لاشه و یافتن حد بهینه جایگزینی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سطوح جایگزینی ۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ درصد به مدت ۸ هفته در نظر گرفته شد. افزایش جایگزینی به بیش از ۴۰ درصد موجب کاهش درصد افزایش وزن بدن (BWI)، وزن نهایی (FW)، ضریب رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذا  (FCR)و نسبت بازده پروتئین (PER) گردید (P<0.05). جایگزینی کامل منجر به بی اشتهایی و تلفات در ماهیان شد. همچنین عدم تمایل به غذا و کم اشتهایی در تیمارهای ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد جایگزینی مشاهده گردید. ماهیان تیمارهای ۲۰ و ۴۰ درصد به خوبی از جیره تغذیه نمودند. شاخص های وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذا، ضریب رشد ویژه در ماهیان تیمارهای ۲۰ و ۴۰ درصد با ماهیان تغذیه شده از جیره بدون جایگزینی اختلاف معنی دار نداشت (P>0.05). افزایش پودر خون در جیره غذایی بجای پودر ماهی از سطح ۴۰ درصد به بالاتر موجب گردید که پروتئین لاشه کاهش و چربی در لاشه ماهیان رسوب نماید (P<0.05). مقدار پروتئین در لاشه ماهیان تیمار ۲۰ و ۴۰ درصد تفاوت معنی دار آماری با تیمار شاهد نداشت (P>0.05). نتایج به دست آمده نشان می دهد که امکان جایگزینی ۲۰ تا ۴۰ درصد پودر خون به جای پودر ماهی بدون بروز عوارض جانبی در جیره غذایی ازون برون انگشت قد امکان پذیر است.