سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عفیفه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
حسین خادمی – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
حسین شریعتمداری – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

منشأ اصلی پتاسیم در خاک ها، هوادیدگی کانی های حاوی پتاسیم می باشد. این کانی ها در انواع و مقادیر متفاوت در خاک ها حضور دارند که تا کنون مطالعه ای در رابطه با تاثیر مقدار کانی بر رهاسازی پتاسیم، صورت نگرفته است. لذا مطالعه حاضر، با هدف بررسی اثر مقدار کانی در فرآیند مذکور و امکان تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه، در گلخانه تحقیقاتی مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، با آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی در محیط ریشه جو، در پنج سطح از مقادیر مختلف کانی و در دو سطح محلول غذایی، انجام شد. نتایج نشان داد که در محیط های تغذیه ای بدون پتاسیم، تأثیر افزایش مقدار کانی بر غلظت و جذب کل پتاسیم در مقادیر بالاتر کانی موسکویت، معنی دار بوده است، به طوری که به حد کفایت پتاسیم برای جو به عنوان یک گیاه پتاسیم دوست رسیده است. چنین به نظر می رسد که اثر افزایش مقدار برای کانی موسکویت، بتواند تا حدی جبران مقاوم بودن این کانی در مقابل هوادیدگی را کرده و در جهت تأمین نیاز پتاسیمی گیاه و رسیدن به حد کفایت این عنصر، ضروری باشد