سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیما رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
صمد دربندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ابراهیم احمدی – استادیار دانشگاهن زنجان
الناز صباغ تازه – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این تحقیق تاثیر یک نوع پلیمر جدید به نام ترپلیمر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و سدیمی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا یک خاک شور و سدیمی انتخاب سپس ترپلیمر به مقادیر ۰(شاهد)، ۲، ۴ و ۶ گرم به ازاء هر کیلوگرم خاک افزوده و سپس خاک مخلوط با ترپلیمر درون استوانه های پلی اتیلن ریخته شده، همچنین اسیدسولفوریک به میزان ۴۸/۱ میلی لیتر در هر کیلوگرم به خاک افزوده و آبشویی با چهار ارتفاع آب ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ سانتیمترانجام گرفت. و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی صورت گرفت. پس از اتمام آبشویی، برخی خواص شیمیایی خاک در دو عمق ۰ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر آنالیز شد. نتایج نشان داد که مقادیر پایین ترپلیمر همراه با ارتفاعات بالای آب آبشویی در خاک شور و سدیمی باعث کاهش ESPو SAR همچنین اسید سولفوریک با ارتفاعات بالای آب آبشویی به میزان بیشتری سبب کاهش ESPو SAR آن می گردد.