سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محرم فریدی – مربی گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه پیام نور، واحد اردبیل
کیومرث نوری ملالر – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مجید رئوف – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

حجم عظیمی از آب آبیاری و بارندگی وارد شده به اراضی کشاورزی دشت مغان در استان اردبیل از سیستم زهکش های خارج گردیده و اکثر آن به هدر می رود. در این تحقیق جهت بررسی میزان آب زهکش شده و امکان استفاده مجدد از آنها در دشت مغان، آمار سه سال زراعی ۸۶-۸۵، ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. در چهار منطقه آبیاری دشت مغان متوسط سالانه آب توزیع شده ۹۷/۱۰۷۳ میلیون مترمکعب می باشد. از کل حجم آب توزیع شده به طور متوسط ۴۸/۲۸۰ میلیون متر مکعب آب در سال از زهکش های موجود تخلیه می گردد که حدود ۱۲/۲۶ درصد از کل آب توزیع شده می باشد. در ۵ خروجی از ۶ خروجی موجود هدایت الکتریکی آب زهکش شده به طور متوسط ۹/۱ دسی زیمنس بر متر اندازه گیری گردید. تنها در یکی از خروجی ها (باکس ۱) هدایت الکتریکی آب زهکش شده بالا بوده و حدود ۶ دسی زیمنس بر متر می باشد. آب های زهکش شده از ۵ خروجی که دارای کیفیت قابل قبولی می باشد می تواند بدون محدودیت در قسمت کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. بهتر است آب زهکش شده از خروجی باکس ۱ قبل از استفاده مجدد در کشاورزی به دقت مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه بتوان کل آب زهکش شده از سیستم زهکشی مغان را دوباره در کشاورزی مورد استفاده قرار داد می توان نیاز آبی بین ۱۸/۱۴۴۵۴ هکتار (یونجه با بیشترین نیاز آبی) تا ۸۳/۳۹۶۶۳ هکتار (گندم با کمترین نیاز آبی) زراعت را در دشت مغان تامین نمود