سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل کارگرفرد – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیر نوربخش – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

دراین بررسی با هدف کاربرد پسماندهای لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار اقدام به استفاده از سرشاخه های چوب انار درتولید تخته خرده چوب گردید لذا با مقادیر متفاوت ۱۰۰ و ۶۵و ۳۵ درصد سرشاخه انار در لایه میانی کیک حاوی خرده چوب ا کالیپتوس و استفاده از سه مقدار مصرف چسب ۸و۱۰و۱۲ درصد درلایه میانی و مصرف ۱۲ درصد بطور ثابت درلایه سطحی اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که درشرایط استفاده از ۶۵ درصد چوب سرشاخه انار درلایه میانی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها به حداکثر رسیده است. از طرف دیگر تاثیر متقابل میزان مصرف چسب و مصرفخرده چوب انار در لایه میانی برروی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها معنی دار بوده و درشرایط مصرف ۱۰ درصد چسب و ۶۵ درصد چوب خرده چوب انار درلایه میانی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها به بالاترین سطح افزایش یافته است.