مقاله امکان استفاده از پسماند لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار در لایه میانی تخته خرده چوب ساخته شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۱ منتشر شده است.
نام: امکان استفاده از پسماند لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار در لایه میانی تخته خرده چوب ساخته شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله چوب انار
مقاله اکالیپتوس
مقاله میزان مصرف چسب
مقاله ویژگی های فیزیکی و مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امیر
جناب آقای / سرکار خانم: گلبابایی فرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی با هدف کاربرد پسماندهای لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار در لایه میانی تخته خرده چوب انجام شد. بنابراین با مقادیر متفاوت ۱۰۰، ۶۵ و ۳۵ درصد سرشاخه انار در لایه میانی کیک حاوی خرده چوب اکالیپتوس و استفاده از ۳ مقدار مصرف چسب ۸، ۱۰ و ۱۲ درصد در لایه میانی و مصرف ۱۲ درصد به طور ثابت در لایه سطحی، اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید. نتایج حاصل از آزمایش های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط استفاده از ۶۵ درصد چوب سرشاخه انار در لایه میانی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها به حداکثر رسید. همچنین اثر متقابل میزان مصرف چسب و خرده چوب انار بر مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها معنی دار بود، به طوریکه بیشترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها به ترتیب با مصرف ۱۰ درصد چسب و ۱۰۰ درصد خرده چوب انار در لایه میانی، و مصرف ۸ درصد چسب و ۶۵ درصد چوب خرده چوب انار به دست آمد. اثر متقابل میزان مصرف چسب و مصرف خرده چوب انار بر مقاومت چسبندگی داخلی نیز معنی دار بود و حداکثر این ویژگی در شرایط مصرف ۸ درصد چسب و ۶۵ درصد خرده چوب انار در لایه میانی حاصل شد. همچنین با افزایش مصرف چسب در لایه میانی به طور معنی داری از واکشیدگی ضخامت ۲۴ ساعت تخته ها کاسته شد. نتایج این بررسی امکان تولید تخته خرده چوب با ویژگی های استاندارد را با استفاده از سرشاخه های چوب انار مورد تائید قرار داد.