سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیراسماعیل فروهید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست
دردانه قرقانی نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست

چکیده:

کمبود آب و موضوع هدفمندی کردن یارانه ها سال ها است که به صورت جدی در ابر شهر تهران به عنوان یک موضوع جدی مطرح است. در این حالت استانداردهایی برای استفاده مجدد از بازیابی فاضلاب وجود دارد تا بتوان برای یک منبع آب استفاده گردد. در این رابطه سعی بر این است که بتوان با در نظر گرفتن استاندارد های موجود در آب اعم از پاتوژن ها و ویروسها و عناصر موجود در آن و نوع کاربری مناطقی از تهران امکان استفاده از فاضلاب را به عنوان منبعی از آب مورد مطالعه قرار داده و با تحلیل خطر پذیری این موضوع امکان قابل اجرا بودن این طرح را در این مناطق بیان کرد. در این صورت امید است که بتوان با اجرا شدن این موضوع کمکی در روند استفاده از فاضلاب تصفیه شده به عنوان یک منبع آب غیر آشامیدنی گردد و در منطقه مورد نظر استفاده گردد. برای مطالعه مورد نظر تصفیه خانه فاضلاب منطقه ای از تهران را انتخاب کرده و امکان استفاده از بازیافت فاضلاب تصفیه خانه این منطقه به صورت یک منبع آب و دلایل طرح این موضوع با استفاده از تحلیل خطرپذیری بر مناطق این منطقه بیان می گردد