سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان،گروه زمین شناسی
نرگس آریافر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

با توجه به گسترش وسیع سازند آغاجاری در استان خوزستان وا استفاده از ماسه سنگ های این سازند به عنوان مصالح ساختمانی، در این پژوهش ارتباط بین ویژگیهای فیزیکی و دینامیکی سنگ مذکور مطالعه شده است. یافتن ارتباط بین این ویژگیها به شناخت خصوصیات فیزیکی این مصالح سنگی کمک می کند. آزمایشهای استاندارد جهت تعیین تخلخل، دانسیته، نسبت تخلخل و جذب آب و سرعت عبور موج Pروی دوتیپ مختلف ماسه سنگ که از ۵ منطقه از سازند آغاجاری در اهواز برداشت شده انجام گرفته است. بین ویژگی های فیزیکی سنگ و سرعت عبور موجP همبستگی مناسبی بدست آمده است. بنابراین ویژگی های فیزیکی ماسه سنگ های مورد آزمایش را میتوان ازروی سرعت عبور موج P محاسبه کرد. اعتبار معادلات نتیجه شده را باید برای سایر ماسه سنگ ها نیز کنترل نمود، زیرا معادلات بدست آمده به نوع سنگ، درجه اشباع و حضور صفحات لایه بندی و همچنین به نوع لایه بندی مورب وابسته است.