سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدصادق ابراهیمی – استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اندازه گیری دقیق میزان متغییر نهاده های کشاورزی جنبه نوینی از کشاورزی پایداراست کشاورزی دقیق مجموعه‌ای از فن آوری های مناسب برای یکپارچه سازی به منظور بهبود فن آوری کشت سنتی با شرایط محلی است . هدف این مطالعه بررسی امکان‌سنجی کابرد مولفه‌های کشاورزی دقیق در استان کرمان از دیدگاه کارشناسان ستادی این استان می باشد. مطالعه به روش پیمایش انجام گرفته است حجم جامعه آماری ۹۰ نفر بوده که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۶۱ نفر برآورد گردید که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده داده‌های تحقیق جمع‌اوری گردید. یافته ها نشان میدهد که از نظر کارشناسان ستادی استان کرمان آبیاری قطره ای با ضریب تغییرات ۳۵/ ۰ بیشترین امکان کاربرد را در اجرای کشاورزی دقیق در استان کرمان دارد. همچنین از نظر کارشناسان اجرای کشاورزی دقیق با کاهش هزینه ها، شکل‌گیری توسعه پایدار، صرفه جویی در انرژی رابطه مثبت و معنی داری را دارا می باشد