سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهروز عشقی ملایری – گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریبا محسن زاده – گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
عبدالکریم چهرگانی – گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
زهره شیرخانی – دانشجویان کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی (سیستماتیک- اکولوژی)دانشگاه

چکیده:

آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی به مواد ارگانیک و سمی خصوصاٌ نفت خام یک مشکل شایع محیط زیستی است. بررسیهای میکروبی نشان دادهاند که برخی میکروارگانیسمها توانایی تجزیه هیدرو کربنهای پلی آروماتیک با وزن مولکولی بالا را دارند و در برنامههای پاکسازی بیولوژیک مکانهای آلوده قابل استفاده میباشند. این مطالعه در منطقه آلوده به نفت (خاکهای آلوده در اطراف پالایشگاه تهران واقع در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر تهران ) بهمنظور یافتن گیاهان بومی مقاوم به آلودگی نفتی و قارچهای رایزوسفر آنها جهت استفاده در زیستپالایش خاکهای آلوده به نفت انجام گرفت. نمونههای ریشه دو گونه گیاهی غالب Alhagi persarum , Phragmites australis از منطقه آلوده جمعآوری شد، گونههای قارچی موجود جداسازی و با روش های استاندارد شناسایی شدند. در بین گونههای قارچی شناسایی شده ۳ قارچ ریزوسفری Alternaria sp., Aspergillus sp. Ulocladium sp., برای مطالعه بیشتر انتخاب و توانایی رشد آنها در محیط کشتهای ۱۵%- ۰نفت خام مطالعه شد. نتایج نشان داد همهی قارچهای مورد مطالعه قادر به تشکیل پرگنه در غلظتهای مذکور هستند بنابراین میتوانند پتانسیل زیستپالایی خاک های آلوده به نفت را داشته باشند. اما Alternaria sp. به عنوان مقاومترین گونه قارچی از قارچهای مورد مطالعه بود که میتواند در شرایط با آلودگی بالا مورد استفاده قرار گیرد.