سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود کامل – شرکت برق منطقه ای خراسان
محمد منفرد – دانشگاه فردوسی مشهد
مجید مهدی زاده – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

ضرورت استفاده از منابع تجدید پذیر در تامین بخشی ازانرژی مصرف کنندگان، روز به روز بیشتر احساس می- گردد. رشد قیمت سوختهای فسیلی و پایان یافتن منابع این انرژیها نیز لزوم استفاده از منابع تجدید پذیر انرژیرا افزایش میدهد. در این مقاله نتایج تحلیل و امکان سنجی استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی در تامین بخشی از مصارف داخلی یک پست نمونه در شرکت برق منطقهای خراسان ارائه گردیده است. در ابتدا مصارفداخلی پست مشخص گردیده سپس به معرفی انرژیهای تجدید پذیر و راهکارهای کاهش مصرف پرداخته شده است. در بخش بعد سیستم پیشنهادی برای تامین مصرفداخلی پست از انرژیهای تجدید پذیر معرفی گردیدهاست و در ادامه این سیستم مورد تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفته است.