سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا صبرآموز – کارشناسی مهندسی برق قدرت و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای ان

چکیده:

ورود آب رودخانهها به دریاها و یا اقیانوسها در حوضههای آبریز، به دلیل تفاوت خواص فیزیکی و شیمیایی آنها و بویژه به دلیل وجود گرادیان غلظت نمک بین آب رودخانه و آب دریا، فرآیندی برگشتناپذیر و یا خودبخودی میباشد. لذا ازدیاد آنتروپی ناشی از این اختلاط،با اتلاف اکسرژی شیمیایی همراه است و با بازیافت حداقل بخشی از این جریان اکسرژی شیمیایی اتلافی با استفاده از روش اسمتیک، امکان تولید انرژی مفید بصورتهای مکانیکی و یا الکتریکی وجود خواهد داشت. اساس کارکرد روش اسمتیک، بهرهگیری از ممبرانهای تبادل یون پلیمری جهت استفاده از اختلاف فشار اسمزی ناشی از تفاوت غلظت نمک در آب رودخانهها و آب دریاها و اقیانوسها میباشد. امروزه دو راهکار اجراییRED و PRO در تکنیک اسمتیک ارائه شده که اولی بر پایه روش فشار اسمزی و دومی بر پایه عکس روش الکترودیالیز است. در این مقاله، ضمن معرفی فناوریهای نوین مذکور با در نظر گرفتن حوضههای آبریز جنوب و شمال کشور، امکانسنجی تولید انرژی الکتریکی از جریاناکسرژی شیمیایی اتلافی ناشی از اختلاط آب شیرین رودخانه و آب شور دریا به روش اسمتیک مورد ارزیابی قرار گرفتهاست.