سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول همتی – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاریردی استان اردبیل
سیاوش محمدی – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاریردی استان اردبیل
سیدمحمد معصوم زاده مجره – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاریردی استان اردبیل

چکیده:

امروزه اکثریت طرح های زیست محیطی و کشاورزی سعی بر شناخت اقلیم منطقه دارند. طی سالهای اخیر بدلیل نابهنجاری های اقلیمی رخ داده نظیر روند افزایش دما بویژه در فصل زمستان ، فراوانی رخداد بادهای گرم ، کاهش بارندگی مخصوصا بارش برف ، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر و … استان اردبیل را به سوی بحران کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی در حال و آینده ، به پیش می برد و جهت مقابله با بحران مذکور ، استفاده از تکنیک بارورسازی ابرها ضروری می نماید. در این پژوهش برای بررسی امکانسنجی باروری ابرها بدلیل نبود ایستگاه جو بالا در سطح استان، آمار سطوح میانی جو از نقشه های سینوپتیک ، استخراج گردید و پس از پردازش اطلاعات و تشکیل ماتریس (۳۶×۲۴) از ۲۴ فراسنج هواشناسی در طول سال به تفکیک دهه های هر ماه( ۳۶ دهه) ، بهترین زمان و مکان باروری ابرها به روش تحلیل عاملی تعیین شد.یافته های تحقیق نشان می دهند در سطح استان اردبیل بارورسازی ابرها از ابرهای سرد امکان پذیر است و مناسبترین زمان بارور سازی همزمان با نفوذ سامانه های بارش زا به ویژه از آبان ماه تا اوایل اسفند می باشد . همچنین بدلیل رخداد وزش بادهای گرم و ذوب برف در اسفند و فروردین ماه ، با بارورسازی ابرهای کو هستانی در دی و بهمن ماه ، می توان ذخایر منابع آبی استان را جهت مصارف کشاورزی بهبود بخشید.