سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

تیمور داودی منفرد – کارشناس ارشد مهندسی سیستمها

چکیده:

در تمامی مدل های اجرایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت جامع، موضوع شناخت و ارزیابی وضعیت موجود سازمان به لحاظ میزان آمادگ ی سازمان جهت استقرار سیست م های مدیریت کیفیت، پیش از ورود به هرگونه فعالیت اجرا یی دیگر ی مورد توجه قرار گرفته است . در تحقی ق حاضر، روش آزمون مدیریت کیفیت جامع هیتوش ی کومه، روشABCD فهرست بازبینی برای تعالی عملیاتی الیور وایت و چک لیست مرحله پی ریزی مدیریت کیفیت جامع رازانی بعنوان روشهای فعلی ارزیابی وضعیت موجود سازمان از نقطه نظر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت معرف ی و مورد برر سی قرار می گیرند. روش های فوق دار ای ضعف هایی چون عدم جامعیت، عدم شفافیت معیارها، کلی نگری و ابهام در رتبه بندی می باشند. روشی موسوم به روش اصلاح شده هیتوشی کومه با تکیه بر اصول چهارده گانه دمینگ بسط داده می شود که در آن به معیارها و امتیازات توجه ویژه ای شده است. در بخش مطالعه موردی به امکانسنجی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت جامع، در شرکت تولید ی بتون ماشین با استفاده از روش اخیر پرداخته می شود. نتایج مطالعات انجام شده حاک ی از این است که شرکت مذکور در وضعیت نسبتاً متوسط ی از لحاظ میزان آمادگی جهت استقرار سیستم های مدیریت کیفیت واقع می باشد