سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن مشاوره عالی پروژه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی کاظمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد عبدالحسینی مقدم – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

بکارگیری سیمان های آمیخته به دلیل مزایای اقتصادی، زیست محیطی و فنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. استفاده ازسربارهی کورهی آهنگدازی به عنوان یکی از مواد زاید کارخانجات ذوب آهن یکی از گزینههای مورد استفاده برای تولید سیمان هایآمیخته است. در این مقاله به مطالعهی برخی خواص بتن های ساخته شده با سیمان پرتلند سربارهای پرداخته شود. بدین منظور مخلوطهای بتنی با نسبت های آب به سیمان ۰٫۴ و ۰٫۵ و با درصدهای جایگزینی ۰ و ۲۰ درصد سرباره ساخته شده و خواص مکانیکی و دوام آن ها تا سن ۹۰ روز توسط آزمایش های مقاومت فشاری، نفوذ تسریع شدهی یون کلراید و مقاومت الکتریکی مورد مطالعه قرار گرفتهاست. با توجه به نتایج به دست آمده ملاحظه می شود که جایگزینی سربارهی کورهی آهنگدازی در سنین اولیه بر روی مقاومت فشاری تاثیر منفی دارد اما این اختلاف با افزایش سن بتن کاهش پیدا می کند. همچنین می توان نتیجه گرفت که جایگزینی سرباره موجب بهبود نفوذپذیری بتن می گردد. این تاثیر مثبت در نسبت آب به مواد سیمانی کمتر و در سنین بالاتر مشهودتر می باشد.