سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حمیدی فر – دانشجوی دکتری سازههای آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهر
محمدحسین امید – دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

خسارات جانی و مالی و سایر پیامدهای منفی ناشی از آبشستگی در پایاب سازههای هیدرولیکی همواره ذهن محققین را به سمت ارائه راهکارهای نوین برای کنترل این پدیده مخرب معطوف داشته است. در این تحقیق استفاده از آستانه بستر به عنوان یک راهکار نوین در کاهش آبشستگی پاییندست سازههای هیدرولیکی معرفی گردیده است. آزمایشها در یک فلوم مستطیلی که در ابتدای آن یک دریچه کشویی با کفبند صلب قرار دارد و به یک بستر فرسایشپذیر ختم میشود انجام شدند. نتایج نشان میدهد که استفاده از آستانه بستر میتواند تا ۴۰ درصد عمق آبشستگی را کاهش دهد. نمودارهای بدونبعدی برای مشاهده روند تاثیرپذیری پارامترهای مشخصه حفره آبشستگی از موقعیت آستانه ارائه گردیده است. همچنین تشابه هندسی پروفیل حفره در آزمایشهای مختلف بررسی و مشاهده شد که حتی در حضور آستانه هم شکل نهایی پروفیلها متشابه می- باشد