سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا بوسلیک – دانشآموخته کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، مدرس دانشگاه پیام نور مسجد س
نصراله کلانتری – استاد زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا کشاورزی – دانشآموخته کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چ
زینب احمدنژاد – دانشآموخته کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، مدرس دانشگاه آزاد خرم آباد

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت و کمبود منابع آب چشمانداز نگرانکنندهای از تأمین غذا ایجاد نموده که سبب روی آوردن بسیاری ازکشورها به سمت استفاده کردن از آبهای شور و نامتعارف جهت آبیاری محصولات و تهیه غذا شده است. از جمله آبهاینامتعارفی که گاهی از آنها جهت آبیاری محصولات کشاورزی استفاده میشود، چشمههای گوگردی است. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی کیفیت آب چشمههای گوگردی دالکی و امکانسنجی آبیاری محصولات کشاورزی مختلف با این نوع آب شور وتعیین پربازدهترین ارقام گیاهی متحمل به شوری این منابع نامتعارف انجام پذیرفته است. جهت این ارزیابی، مؤلفههای مهمی کهروی کیفیت آب آبیاری تأثیر میگذارند مانند غلظت عناصر عمده و سنگین، میزان هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم و منیزیم، شاخص نفوذپذیری و بیکربنات سدیم باقیمانده محاسبه و با مقادیر مجاز استاندارد مقایسه شد. نتایج نشان داد که آب اینچشمهها به دلیل شوری بالا، برای آبیاری محصولات مناسب نمیباشد، اما با توجه به کمبود شدید منابع آبی منطقه و اینکه کشاورزی شغل اصلی ساکنین آن محسوب میشود، برای مقابله با اثرات نامطلوب و کاهش ضررهای اقتصادی ناشی از کاهشمحصولات تحت آبیاری این آبها، کاشت ارقام گیاهی مقاوم در برابر تنشهای شوری پیشنهاد شد. برای تعیین ارقام گیاهی مناسب، از استانداردهای متداول استفاده و نتیجهگیری شد که ارقام گیاهی مقاوم در برابر شوری از جمله خرما، جو، پنبه، چغندر قند، گندم ساقه بلند با بازده ۰۵ % قابل تولید هستند. در ادامه راهکارهای مدیریتی مناسب جهت کاهش تخریب زمین و کاهش بیشتر محصولات ارائه شد