سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی
سیدمحمد حسینی خواه – دانش آموخته سال تهیه

چکیده:

نمادتوسعه و اقتدارملی درگستره کشورعظیم ما ایران با حفظ مرزهای سیاسی و جغرافیایی آن توام است انتظام جامعه اسلامی با گستره فرهنگ آداب و رسوم اقوام جغرافیایی پهناور کشور کاری بس عظیم و وزین است حصارپهناورکشور درزیرقدرت عظیم جامعه اسلامی بوده و این مقوله امکان پذیرنخواهد بودمگربا همت ومشارکت و تلاش همه انانی که مرزدارکشور اسلامی اند و مردمانی که خود درپهنای کشور اسلامی مرزها هرا چون ناموس خود حفظ می کنند حساسیت های کشوراسلامی ما درجهان و شرایط خاص منطقه موضوع اخیر را بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار میدهد تعامل اجتماعی و فعالیت مردمی برای حفظ مرزهاواستفاده از توان آنان نکته ای است که درتمامی کشورها با دقت بیشتری به آن توجه م یشودهمچنین این موضوع عاملی است که موجب گشته تا مشارکت عمومی برای حفظ امنیت مرزداری را دربسیاری ازکشورهای جهان مورد ملاقه قراردهد