سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منا
عبدالعظیم آجیلی – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

تا جامعه ای با مسائل تغذیه ای روبه روست و افراد آن جامعه از داشتن غذای سالم و کافی در رنج بسر می برند نباید انتظار داشته باشیم چنین جامعه ای به توسعه ای که شایسته آن است برسد و این غذای سالم و کافی مفهوم امنیت غذایی را برای ما تداعی می کند و اهمیت آن را روشن تر می نماید.امنیت غذایی به معنای دسترسی همه مردم به غذای سالم می باشد به گونه ای که این امکان دسترسی در همه اوقات فراهم گردداز سوی دیگر با افزایش جمعیت جهان و به تبع آن فزونی نیاز غذایی مسأله امنیت غذایی اهمیت بیشتری می یابد و با توجه به اینکه منابع تولید مانند آب و خاک متناسب با این نیاز غذایی افزایش نمی یابد، بنابراین لازم است در زمینه حل این مسائل مهم و اساسی اقداماتی جدی به عمل آید.آنچه پیش رو دارید مطالعه ای است کتابخانه ای که با کمک اسناد و مدارک مکتوب و منابع اینترنتی تدوین گردیده است که در آن سعی بر این بوده تا امنیت غذایی را با در نظر گرفتن چالش های توسعه پایدار از منظری دیگر بررسی نمایدو در پایان پیشنهاداتی جهت افزایش ضریب امنیت غذایی ارائه نماید