سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا میری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
ناهید اسمعیل زایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادایرانشهر
عباسعلی حق پرست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
یونس شهنوازی –

چکیده:

بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت توسعه و تکامل یکجانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر ازعنصر امنیت و تامین ارامش درجامعه نبوده و توسعه اجتماعی خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان پذیرنخواهد بود مفهوم احساس امنیت یکی ازشاخصه های کیفیت زندگی درشهرهاست و آسیب های اجتماعی مهمترین پیامدهای مختلف امنیت به شمار می رود فضای شهری بعنوان بسترزندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهتها و تفاوتهای میان افارد و گروه های سنی اجتماعی جنسی محیطی امین سالم و پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کند باتوجه به گسترش شهر نشینی مطالعه امنیت عوامل موثر برآن و راه کارهایتقویت امنیت درشهرها ضرورت یافته است دراین نوشتار سعی شده است تا کنکاش و بررسی عوامل اجتماعی موثربراحساس امنیت / ناامنی شهروندان شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان و خاصه شهر سراوان بعنوان الگویی ازشهرهای مرزی بپردازد.