سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یحیی مصطفایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

یکی ازمباحث مهم درمورد مرزهای بین المللی نقش و کارکرد مختلف مرز و از آن مهمتر شناخت عوامل مختلف موثر برآنها است درکل مرز به پدیده ای اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص درمقابل حرکت انسان انتقال کالا نشر افکار و …مانع ایجادمیکند کارشناسان و صاحبنظران نقشها و کارکردهای متفاوتی را برای مرزها و برشمرده اند که از آن جمله میتوان به مواردی مانند یکپارچه سازی جداکنندگی و کشمکش و ارتباط تحدید حدود منطقه اعمال حاکمیت و قدرت حکومت مانع دفاعی و اقتصادی شکل دهی به مناسبات اقتصادی و سیاسی بین حکومت ها و… اشاره کرد عوامل ژئوپولیتکی متفاوتی برنقش وکارکرد مرزها مرزهاموثر است از آنجمله میتوان به مواردی چون ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی مرزنشینان موقعیت نسبی کشور و نوع فضای استراتژیک مسلط برمنطقه نظامهای سییل کشورهای همسایه ددوسوی مرز نوع نگرش و رفتار حکومت ها نسبت به مرز ذخایر و منابع طبیعی موجوددرمنطقه مرزی پیمانهای سیاسی و نظامی کشورهای هم مرز با قدرتهای فرامنطقه ای و .. اشاره کرد.