سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ا
مجتبی اکبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ا

چکیده:

امنیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری شده CAIS عبارتی نامفهوم درادبیات حسابداری به شمار می رود با توجه به تحول عظیم صورت گرفته دربخش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری امنیت این سیستم ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار گردیده است اما توجه به امنیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری دربین تحقیقات حسابداری مورد غفلت قرارگرفته و تحقیقات اندکی دراین زمینه انجام گرفته است مقاله حاضر برضرورت اجرای تحقیقات تئوریک برای افزودن به پیکره دانش مربوط به امنیت CAIS تاکید دارد تاکید اصلی مقاله بربیان مفهوم امنیت CAIS و اجزای اصلی آن به قصد روش نمودن ابهام و سردرگمی ها درحوزه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری شده می باشد بدین منظور رویکرد های پیشنهادی برای ارزیابی امنیت CAIS که درادبیات قدیم مورد استفاده قرارگرفته بیان گردیده است علاوه براین الزامات واقدامات امنیتی مناسب و همچنین اجرای تکنیک موثر ارزیابی امنیت مورد بحث قرارگرفته است