سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل کاشف – کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم

چکیده:

موفقیت و رشد پایدارگردشگری درگروعملکرد مناسب سیستم گردشگری و عناصر و فاکتورهای متعددی است که روی هم رفته سیستم گردشگری را تشکیل میدهند این پارامترها هریک درسیستم مذکورا همیت خاصی داشته و باسایرفاکتورهاارتباط تنگاتنگی دارند یکی از مهمترین این فاکتورها رونق و توسعه گردشگری درگرو آن است امنیت درزمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی زیست محیطی و بهداشتی است ناپایداری جریانات و تصمیمات سیاسی داخلی برخی کشورها همچون اوضاع کنونی پاکستان عراق افغانستان و غیره به عالوه جنگ بین المللی علیه تروریسم باعث کاهش و رکود گردشگری و دربسیاری از کشورها و مناطق جهان شده است و گاها تبلیغات نادرست از برخی کشورها و یا برخی مناطق مثل سیستان وبلوچستان درایران باعثکاهش و رکود گردشگری درسواحل و اماکن تاریخی و طبیعی بی نظیر درچابهار و سیستان وبلوچستان با آن همه پتانسیل و با مردمی خون گرم و مهمان نواز شده است دراین مقاله سعی برآن است که به شکل توصیفی و میدانی با تجزیه و تحلیل اهمیت و جایگاه امنیت درتوسعه گردشگری کشورها و شهرها را مشخص و با ارایه نمونه ای همچون گردشگری سیستان و بلوچستان و گردشگری ساحلی چابهار نقش تبلیغات منفی امنیتی و اهمیت آن دررشد و عدم رشد و توسعه پایدارگردشگری این منطقه را بشناسیم