سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن آهنگر – کارشناس منابع طبیعی – شیلات و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

خلیج فارس منطقه بسیار مهمی است هم برای صاحبان آن هم برای دنیا . هر اختلافی که در این منطقه اتفاق بیافتد،در دنیا اثر می گذار د . یکی از مهمترین عواملی که می تواند در آینده صلح و ثبات مورد نظر را درمنطقه خلیج فارس پدید آورد همکاری در زمینه حفظ محیط زیست است.ایران با داشتن کارشناسان متخصص که مطالعاتی درزمینه های مختلف محیط زیست انجام داده اند می تواند در صحبت حفظ محیط زیست همک اری گسترده ای با همکاران خود در منطقه داشته باشند .خلیج فارس متعلق به ملتهای همی منطقه است . بنا براین بهترین راه این است که امنیت اینجا به عهده خود منطقه محفوظ بماند . یکی از مهمترین مسائل در مورد خلیج فارس،امنیت خلیج فارس می باشد وبقیه مسائل براین محور باید برسی شود .سیاست ایران در مورد خلیج فارس از اول تا کنون صریح و روشن بودهاست . گفت وگو و اعتماد سازی می توانند پایه نظام امنیتی مطلوب در خلیج فارس را تشکیل دهند .سرنوشت آینده منطقه،سرنوشت همه کشورهای منطقه است .امنیت خلیج فارس ارتباط تنگاتنگی باام نیت وپبات داخلی کشورهای ساحلی این آبراه داردوهرگونه بی ثباتی ابتداسایر کشورها و سپس کل منطقه وآبراه را در بر خواهد گرفت . دنیا نیز به این نتیجه رسیده است که نا امنی در خلیج فارس فقط به ضرر ایران تمام نمی شود