سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه فقرااردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، واحد ری
احمد فراهی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

محاسبات ابری یک تکنولوژی جدید نیست بلکه مدلی جدید برای تحویل اطلاعات و خدمات با استفاده از تکنولوژیهای موجود است که از بستر اینترنت بهعنوان ارتباط میان کاربر و سرور استفاده میکند . محاسبات ابری در سازمانهایی که درصدد کاهش هزینههای فناوری اطلاعات خود با واگذاری هزینههای نرمافزار خود بر روی سازمانهای شخص ثالث هستند، موردتوجه زیادی قرارگرفته است.در سالهای اخیر محاسبه ابری بهعنوان یک مدل محاسبه توزیعشده، سریعاً گسترشیافته و موردتوجه مراکز علمی و صنعتی قرار گرفت ولی در حال حاضر مسئله امنیت محاسبه ابری یک مشکل بحرانی اصلی اکثر خریداران سازمانی شده است. در محاسبات ابریچالشهای امنیتی آن بهاندازه جنبه اقتصادی قابلتوجه است. هدف از این مقاله، معرفی مفهوم محاسبات ابری و بررسی امنیت در فضای رایانش ابری میباشد. در این مقاله پس از بررسی راهحلهای ارائهشده، یک پروتکل حسابرسی محاسبه امن و عدم تقلب از حریم شخصی یا secCloud پیشنهاد میشود که اولین پروتکلی است که حسابرسی محاسبه امن و ذخیرهسازی امن در ابر را به هم پیوند داده و به ناامیدی از تقلب در حریم خصوصی با امضای تأییدکننده، ارزیابی دستهای و روشهای نمونهگیری احتمالی، دست مییابد.