سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وهاب حاجی حاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کنترل، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپ
محسن منتظری – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ، تهران.

چکیده:

در گذشته سیستمهای کنترل نیروگا ههای بر قآبی هیچ گونه تبادل داده یا اشتراک اطلاعاتی با دیگر سیستمها نداشتند و در یک محیط مجزا یا ایزوله شده به کار خود ادامه میدادند. اما امروزه با توجه به پیشرفت و تغییر در تکنولوژی تجهیزات صنعتی و ازطرفی مسائلی چون بهینهسازی و بهبود کارایی، باعث شده است تا سیست مهای کنترلی نیروگاه بر قآبی به شبک ههای تجاری و یا اینترنت متصل شوند و از سیستم عاملهای تجاری و استانداردهای باز جهت مدیریت سیستم و تبادل داده استفاده کنند. اینارتباط و انتقال داده، را هها و شرایط جدیدی را برای تهدیدات و حملات خراب هکارانه علیه اینگونه سیستمهای کنترلی ایجادکرده است. یک حمله اطلاعاتی روی سیستمهای کنترل نیروگاه بر قآبی میتواند منجر به از دست رفتن اطلاعات محرمانه، خرابی تجهیزات گرانقیمت نیروگا هها و یا عملکرد نامطلوب در بهرهبرداری نیروگاه شود. از طرف دیگر با توجه به موقعیتجغرافیایی و منابع آبی کشور، همواره تعداد این گونه نیروگا هها روبه افزایش است. بنابراین لزوم بررسی امنیت اطلاعاتی درساختار کنترلی نیروگا ههای برق آبی که در کشور در حال اجرا بوده و یا در آینده اجرا خواهد شد یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. هدف از این مقاله بیان کردن دلایل اهمیت امنیت اطلاعاتی در سیستمهای کنترلی نیروگا ههای برق آبی، تحلیل و شناخت تمایز میان امنیت این گونه سیستمها با سیستمهای رایجIT بررسی پیامدهای ناشی از حملات اطلاعاتی روی سیست مهای کنترلی و حفاظتی این گونه نیروگا هها، انواع آسیبپذیریهای رایج و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب جهت پیاد هسازی امنیت اطلاعاتی در این گونه سیستمها است.