مقاله امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک های شهری در منطقه ۲ شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک های شهری در منطقه ۲ شهر قم
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک های شهری
مقاله فضای سبز شهری
مقاله امنیت شهری
مقاله شهر قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان بهنمیری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مقوله امنیت شهری بویژه در فضاهای عمومی مانند پارک ها و فضاهای سبز که همواره مامنی برای آرامش، آسایش و تفریح شهروندان است، حائز اهمیت بسیاری است. در این زمینه پژوهش حاضر با نظر به اهمیت و جایگاه بحث امنیت در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی به عنوان مقوله بنیادی نیاز انسان، به مطالعه این موضوع در سطح پارک های منطقه ۲ شهر قم (محدوده پژوهشی) که به عنوان پرجمعیت ترین و مهاجر پذیرترین منطقه در میان سایر مناطق است، می پردازد. در این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی است، پس از مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع، از روش کتابخانه ای و به منظور کسب داده های مورد نیاز از شهروندان (شهروندانی حضور یافته در پارک) به شیوه پیمایش میدانی بهره گرفته شده است، به طوری که تعداد ۳۸۴ پرسشنامه براساس مدل کوکران در مدت سه ماه تابستان سال ۱۳۹۱، در میان شهروندان هدف توزیع گردید. در ادامه برای آزمون معناداری متغیرهای مختلف برای اثبات فرضیات طرح شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های مختلفی، چون آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA))، آزمونTukey ، آزمونChi Square ، ضریب رگرسیونی و همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت امنیت در کل منطقه ۲ از دید شهروندان مناسب نیست که در این میان شرایط امنیت پارک ها در نواحی مجاور با محلات فقیر و حاشیه نشین مانند ناحیه ۳، به علت وضعیت نامناسب اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی، نسبت به سایر نواحی دیگر بغرنج تر است.