مقاله امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی، شهر مریوان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی، شهر مریوان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت سازی
مقاله توسعه پایدار
مقاله مناطق مرزی
مقاله مریوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و رواج ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ سازی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن و‫ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻨﻴﺖ سازی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺗﺎﻛﻴﺪ ‫ﻓﺮاوان دارﻧﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﻴﺖ مناطق ﻣﺮزی را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش‫ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﻴﺖ مناطق ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﭙﺮدازد.‫ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نوع کاربردی و از ‫روش ﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، که اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، و اسنادی و منابع اینترنتی و مشاهدات میدانی جمع آوری شده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺷﻬﺮ ‫مریوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮزی ﺑﻮدن‫ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. و در نهایت به این نتیجه منتج شده است ﻛﻪ توسعه پایدار ارمغان امنیت و امنیت پایدار ارمغان توسعه است و اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ‫اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ‫ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻲ ‫ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.