مقاله امتزاج و همسانه سازی نواحی اتصال دهنده نوروتوکسین های بوتولینوم تیپ A و B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۷۷۷ تا ۲۷۸۵ منتشر شده است.
نام: امتزاج و همسانه سازی نواحی اتصال دهنده نوروتوکسین های بوتولینوم تیپ A و B
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروتوکسین بوتولینوم
مقاله ناحیه اتصال دهنده
مقاله ژن کایمر
مقاله واکسن کایمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوروتوکسین های بوتولینوم (BONTs) توکسین های باکتریایی نیرومندی هستند که در غلظت های فمتومولار با جلوگیری از آزاد شدن انتقال دهنده عصبی استیل کولین سبب ایجاد فلج عضلانی شل می گردند. هر نوروتوکسین متشکل از یک زنجیره سبک ۵۰ کیلودالتونی و یک زنجیره سنگین ۱۰۰ کیلو دالتونی است. ناحیه انتهای کربوکسیلی زنجیره سنگین که سبب اتصال نوروتوکسین به گیرنده های ویژه سطح سلولی می گردد ناحیه اتصال دهنده نام گذاری شده است. این ناحیه از توانایی ایمنی زایی قابل ملاحظه ای نیز برخوردار است. در این مطالعه ژن های نواحی اتصال دهنده نوروتوکسین تیپ های A و B به منظور تولید پروتئین نوترکیب کایمر به عنوان کاندید واکسن دو ظرفیتی به یگدیگر متصل شدند. بدین منظور از ژن های صناعی نواحی اتصال دهنده نوروتوکسین های تیپ A و B در حامل بیانی (+) pET28a استفاده شد. برای ژن ناحیه اتصال دهنده نورتوکسین بوتولینوم تیپ B پرایمر پیشرو حامل جایگاه برشی NcoI و پرایمر پیرو حامل جایگاه برشی NdeI طراحی گردید. با استفاده از آنزیمpfu ، ژن یاد شده مورد تکثیر قرار گرفت. در مرحله بعد برش آنزیمی محصولات PCR و ناقل نوترکیب حاوی ژن ناحیه اتصال دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ A با استفاده از آنزیم های NcoI و NdeI انجام شد. سپس با استفاده از آنزیم T4 DNA ligase الحاق ژن مورد نظر در ناقل (+) pET28a حاوی ژن ناحیه اتصال دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ A انجام گرفت. در مرحله آخر، حامل نوترکیب حاوی ژن کایمر به باکتری E.coli DH5a انتقال داده شد. نتایجPCR ، برش آنزیمی و تعیین توالی سازه نهایی بیانگر صحت اتصال دو ژن به یکدیگر بود.