سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صادق سلکی –
محمد حق پناهی –
مصطفی اکبری زنجانی –
جعفری صفری شیرزی –

چکیده:

سازمان های درحال توسعه معمولا با چالشهایی ازقبیل پیچیده شدن فرایند محدودیت منابع افزونی حجم اطلاعات لزوم صحت دسترسی به موقع و امنیت اطلاعات روبرو بوده و بنابراین پیش از گذشته با ضرورت پیاده سازی سیستم های پیشرفته و روزآمد مدیریتی نیازمند می باشد از سوی دیگر امروزه با توجه به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات بکارگیری گسترده سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه و استاندارد به عنوان یک راهکار استراتژیک درمواجه با چالشهای فوق مطرح می باشد دراین مقاله دسترسی به اطلاعات صحیح به موقع و یکپارچه با تمامی بخشهای سازمان در۶۷ انبارشرکت ایران خودرو بعنوان یکی ازحلقه های زنجیره تامین مورد مطالعه قرارگرفته است ارتقا طراز مدیریت انبارها تا سطح کلاس جهانی و روزامد درخصوص یکی از فرایندهای اصلی انبار یعنی جایگذاری اقلام وارده بررسی شده است.