سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

محمد شیرازی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

درسیستم اقتصادی جهان و رقابت روزافزون خلاقیت و نوآوری درحکم بقا و کلید موفقیت سازمان ها است درواقع نوآوری پاسخی است که سازمان ها دربرابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا درعرصه رقابت با دیگرسازمان ها ضامن بقا و رشد آنها گردد یکی ازارزشهای محیطی درصحنه بین المللی شدن رقابت توانایی خلق مزیت نسبی و مزیت رقابتی می باشد یکی ازمهمترین و اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی درمحیط پویا و پرتحول امروزی استفاده ازمدلهای بهبود و نوآوری سازمان هاست است هدف این پژوهش ارایه یک مدلی جهت تعیین عوامل موثربرنوآوریدردانشگاه بوده است برای شناسایی عوامل موثربرایجاد نوآوریدردانشگاه ازیک پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۵۳ مولفه می باشد استفاده گردیده است و با استفاده ازروش تحلیل عاملی اکتشافی داده های پرسشنامه ۵۲مولفه می باشد استفاده گردیده است و با استفاده ازروش تحلیل عاملی اکتشافی داده های پرسشنامه ۵۲مولفه درقالب ۸عامل طبقه بندی شدند که عبارتندازسبک مدیریت و فرهنگ سازمانی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات اموزش و بهسازی نیرویانسانی ساختارسازمانی استراتژی سازمانی و برنامه ریزی درامور دانشگاهی امورپژوهشی امور دانشجویی و سرمایه گذاری درنوآوری می باشد.