سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا صارمی – استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
شادی اکبری مراد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد، ایران

چکیده:

روستای ورکانه روستایی سنگی می باشد که با استفاده از مصالح بوم آورد سعی در سازگاری با اقلیم، ایجاد تعامل و تطبیق با آن را داشته است. در این مقاله سعی شده است که به بررسی ارتباط بین اقلیم و معماری و رابطه آن با مصالح بوم آورد روستای ورکانه پرداخته شود و با اتکا بر روشهای توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بصورت مطالعات میدانی و کتابخانه ای، استفاده از اطلاعات دفترچه طرح هادی روستاها، بازدید از محل، رولوه کردن ابنیه مسکونی و تحلیل بناها در جهت بیان الگوی مسکن با سازگاری اقلیم به بررسی نکات کلیدی الگوی مسکن با رویکرد اقلیمی با استفاده از مصالح بوم آورد پرداخته است. این پژوهش با بررسی کالبدی بافت و ابنیه به نتیجه سازگاری مسکن با اقلیم روستا می پردازد. و با بیان ارتباط بین اقلیم و معماری، اقلیم و معماری همدان، عوامل شکل گیری روستا، خصوصیات کالبدی ورکانه و تحلیل ابنیه های رولوه شده در قالب جدول پژوهش انجام گرفته است.