سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

اقلیم معماری دانشی است که نحوه استفاده از عناصر اقلیمی درجهت طراحی اصولی ساختمان برای آسایش انسانها می سازد انسانها با توجه به امکانات محدود طبیعی و نیازهای متنوع خویش فکر اندیشه و دانش سرشار خود را به کاربسته تا از ساده ترین مواد طبیعی بهترین و زیباترین ترکیبات را برای ایجاد یک محیط راحت و آسوده برای انجام فعالیت ها و استراحت خود بوجود آورد دراینم قاله با استفاده از آمار ۱۹۸۵-۲۰۰۵ ایستگاه سینوپتیک پارس آباد به مطالعه تاثیر عناصر اقلیمی و شرایط زیست اقلیمی براسایش حرارتی انسان و اصول طراحی اقلیمی مساکن مناسب با اقلیم سرد منطقه پرداخته شده است برای این منظور از سه روش روش گیونی ـ میسنارد و روش اولگی استفاده شده است نتایج بدست آمده نشان میدهدکه درشاخص گیونی نیز تنها در دو ماه سال مه و اکتبر درطی شب استفاده ازمصالح متناسب برای گرم کردن ساختمان موثر بوده و روزهای این دو ماه از سال بدلیل قرارگیری در محدوده منطقه آسایش حالت آسایش مطلوب تر درمنطقه حکمفرما است درروش میسنارد تنها درچهارماه مه سپتامبر ژوئیه و اوت به ترتیب در روزهای ماه های سال و شب های ماه های سال حالت آسایش بیوکلیمایی درمنطقه حاکم است و بالاخره درشاخص اولگی شرایط آسایش منطقه در طول شبهای سه ماه از سال مه ژوئن ـ اکتبر برقراری است.