سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا بهرنگی – استاد دانشگاه تربیت معلم
مصطفی عزیزی شمامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
علی جعفری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف این مقاله معرفی الگوی مدیریت بر آموزش ، پایه ، مراحل ، تاثیرات آموزشی و پرورشی ، تعلق آن به عنوان الگوپی جدید به خانواده الگوهای پردازش اطلاعات و تحلیل آثار استفاده از آن در تدریس درس نظارت در دوره کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی داشنگاه تربیت معلم است.این پژوهش از نوع کاربردی با روش شیه ازمایشی است که با استفاده از طرح یک گروهی پیش آزمون – پس آزمون در سه مرحله : ۱- اجرای پیش آزمون برای اندازه گیری متغیر وابسته ۲- به کارگیری عمل آزمایشی( متغیر مستقل)در کلاس و ۳- اجرای پس آزمون که مجدداً متغیر وابسته را اندازه می گیرد ، اجرا می شود. در این تحقیق استاد در چهار جلسه اول از ۱۵ جلسه درس نظارت و راهنمایی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی به روش سنتی (سخنرانی) تدریس می کند و از جلسه پنجم به بعد الگوئی مدیریت بر آموزش را بکار می برد.با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ۴۰ گویه ای در ۱۰ مولفه ، که روایی و اعتبار ان به روش علمی محسابه شده است ، آثار آموزشی و پرورشی چهار جلسه آموزش به روش سنتی و نیز چهار جلسه آموزش با الگوی جدید اندازه گیری و مقایسه می شود .نتایج حاصل شده نشان می دهد تفاوت معنی داری میان نگرش های دانشجویان دال بر ارجحیت استفاده از الگوی مدیریت بر آموزش به جای الگوهای سنتیاست. یافته های ناشی از اثار پرورشی و آموزشی الگوی مدیریت بر آموزش ضرورت گریز از سخنرانی یک جانبه و تاکید بر محفوظات را ضروری دانسته و تصویه برای هدایت یادگیری در مسیر مشارکت ، تقویت و توسعه ساخت منظم دانش در ذهن دانش آموزان از مفاهیم مرتبط ، شکل گیری ساختار مفهومی ، درونسازی معنادار اطلاعات ، تسلط بر محتوا ، ظرفیت تدریس به خویشتن ، توان حل مساله ، عادت به تفکر ، عزت نفس ، مهارت همکاری ، انتقال مقدار زیادی اطلاعات به طور معنی دار و موثر ، استحکام ساخت شناختی ، افزایش پایداری دانش قبلی و آسان شدن کسب اطلاعات جدید می نماید.