سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه نخعی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا ذوالفقاری – دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده:

عفونت های ادراری یکی ازعفونت های شایع درجوامع انسانی هستند هدف ازانجام این تحقیق بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای اشریشیاکلی جداشده از ادرار بیماران مراجعه کننده بهدو بیمارستان قم و شیوع ایزوله های مولد بتالاکتاماز طیف وسیع ESBL درآنها بود باکتریهای اشریشیا کلی ازنمونه های ادراری ارسال یازبخشهای مختلف دو بیماریستان منتخب قم درسال ۱۳۹۰ جدا و شناسایی شد ازمایش حساسیت انتیبیوتیکی با استفاده از روش انتشار درآگار و شناسایی ایزوله های مولد بتالاکتاماز با ازمایش دیسک دوتایی مطابق استانداردهای Clinical and Laboratory Standards Institute CLSI انجام شد حساسیت ایزوله ها نسبت به امپی سیلین سفتریاکسون سفوتاکسیم سفتازیدیم کوتریماکسازول نالیدیکسیکاسید جنتامیسین نیتروفورانتوئین و امیکاسین بهترتی ب ۱۳/۷و۵۲/۹و۵۱و۷۰/۶و۳۷/۳و۳۹/۲و۶۸/۶و۹۸و۸۸/۲% بود بیشترین و کمترین حساسیت به ترتیب نسبت به ایمیپنم و آمپی سیلین بود.