سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره رحمتی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شفارودی – هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

معدن ارغش در استان خراسان رضوی و ۴۵ کیلومتری جنوب نیشابور واقع شده است. زمینشناسی منطقه شامل واحدهای آتشفشانی است که تودههای نفوذی نیمهعمیق (ائوسن – الیگوسن ) در آن نفوذ کردهاند. کانیسازی منطقه از نوع طلا–آنتیموان اپیترمال است. بر اساس دادههای حاصل از برداشتهای صحرایی و پردازش تصاویر ماهوارهای، گسلهای مهم منطقه با استفاده از مشخصههای صفحه گسلی مانند خشلغزهای صفحه گسلی، رگههای کششی و پله ( های موجود در صفحهی گسلی مشخص گردید. در مجموع ساختارهای منطقه در ۴راستای اصلی جهتیابی شدند: ۱- گسلهای نرمال با مولفهی امتدادلغز چپگرد، با راستای N040 -N020 و ۲- گسلهای امتداد لغز چپگرد، با راستای N019-N000 و ۳- گسلهای امتداد لغز راستگرد، با راستای N130-N110 و ۴- شکستگی های کششی پر شده با رگه درراستاهای N140- N و ۱۳۰ N180-N170. برای پی بردن به الگوی تکتونیکی منطقه و آرایش تنشهای اصلی حاکم بر منطقه اطلاعات بدست آمده با استفاده از برنامه رایانهای به روش برگشتی مورد پردازش قرار گرفت. راستا و سازوکار گسلها حاکی از وجود یک زون برشی راستگرد همراه با کشش می باشد که از سازوکار گسلهای ریدل طبعیت میکند.