سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته فاضل بخششی – کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده:

هنگام بحث در مورد مشارکت جامعه در توسعه گردشگری که در نهایت منتج به توسعه گردشگری جامعه بنیاد خواهد شد پاسخ به سه سوال اساسی کاملا ضروری است.نخست آنکه آیا جامعه محلی تمایلی به توسعه گردشگری در مقصد را دارد با خیر؟دوم آنکه نوع مشارکتی انتظاری جامعه جهت مشارکت در توسعه گردشگری چیست و در نهایت آنکه آیا این نوع مشارکت با توجه به امکانات موجود در جامعه تحقق پذیر است یا خیر؟تنها در صورت پاسخ گویی به این سه سوال حقیقی است که می توان با اطمینان وارد فرایند توسعه گردشگری جامعه بنیاد در یک مقصد گردشگری شد.زیرا تاریخچه مشارکت جامعه در توسعه گردشگری و همچنین تاریخچه اجرایی توسعه گردشگری جامعه بنیاد با استفاده از مدل های رایج نشان دهنده و جود برخی مشکلات و در نتیجه عدم دستیابی به اهداف تعریف شده در توسعه گردشگری جامعه بنیاد است.دراین مقاله سعی بر این است تا با تلفیق این سه سوال با الگوی رایج توسعه گردشگری جامعه بنیاد ۴D به الگویی مناسب با توجه به اهمیت واقعی بودن مشارکت درایران دست یابیم.