سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانش
محمد وحیدی نیا – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مش
علیرضا عاشوری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مش

چکیده:

این مطالعه ، گذر از مرز ایپرزین – لوتتین ( ائوسن زیرین – میانی ) را برای اولین بار در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، مورد بررسی قرار می دهد؛ که منجر به شناسایییکدسته از رخدادها، در حد فاصل دو آشکوب ایپرزین و لوتتین می شود. این برش از نظر لیتولوژیکی، عمدتا شامل: مارن، شیل و میان لایه هایی از سیلت استون می باشد. در این برش بیش از ۸۰ درصد مجموعه هایبنتیک، شامل گونه های کربناته می باشند؛ که در محدوده عمقی مشخصی قرار دارند، و بیانگر عمق باسیال بالایی تا میانی در مرز مذکور می باشند. همچنین فراونی گونه Aragonia aragoensis و تنوع کم در میزان فرامینیفرهای بنتیک و همچنین اولین ظهور Hantkenina از فرامینیفرهای پلانکتون در مرز ایپرزین لوتتین، امکان وجود یک رخداد هیپرترمالی را به ما نشان می دهد