سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امیر جلالی کمالی – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

انتخاب بارش طراحی گامی مقدماتی در استفاده از روش های معمول به منظور برآورد سیلاب های طرح است. با توجه به وجود تغییرات زمانی در شدت رگبارهای سیل آسا ، شناخت دقیق الگوهای توزیع زمانی بارش در یک منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق ، به منظور استخراج مناسب ترین الگوهای توزیع بارش های رگباری در تداوم های یک ، ۲ و ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ ۱۸ و ۲۴ ساعته حوزه آبریز دالکی ، از روش پیل گریم محاسباتی استفاده شد. به منظور ارزیابی دقت الگوها ، از آژمون کای مربع استفاده م برای هر الگو سطح معنی دار بودن و قابل قبول بودن آن مشخص شد . د رپایان نتایج حاصل از الگوهای توزیع بارش های رگباری با الگوهای SCS مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که اولا هر چه تعداد نمونه ها بیشتر باشد قابلیت اعتماد الگوی محاسبه شده بیشتر است ، ثانیا هر چه از تداوم یک ساعته به سمت ۲۴ ساعته می رویم ، معمولا با تعداد رگبار کمتر ، مقبولیت با سطح خاص ایجاد می شود . همچنین نتایج حاصل از مقایسه بین الگوهی حاصل شده در تداومهای مختلف منطقه مورد مطالعه با الگوهای SCS نشان می دهد که الگوهای یک ۶ و ۹ ساعته با الگوی SCS تیپ II شباهت بیشتری داشته و الگوهای ۲ و ۳ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ ساعته با هیچ یک از الگوهای SCS شباهت نداشتند. بنابراین استفاده از الگوهای باتداوم ۲ و ۳ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ ساعته روش SCS که در مطالعات هیدرولوژیکی در این منطقه مرسوم است ، بایستی تجدید نظر کلی شود.